سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
هرگاه خداوند، بنده ای را دوست بدارد، راهصواب و هدایتش را به او می نماید و به او توفیق فرمانبری ازخود می دهد . [امام علی علیه السلام]